BITR deltagere på Puro Yoga

Prosjektbeskrivelse

Drivkraften bak dette prosjektet har hele tiden vært å gi hjelp til selvhjelp. Vi bruker yoga, pust og meditasjonsteknikker for å bygge opp større selvinnsikt. Dette renser og styrker kroppen og gir klarhet i sinnet. Vi fokuserer også masse på veldedighetsarbeid da dette hjelper rusavhengige komme ut av sin egen «boble» og oppleve gleden av å kunne gjøre en jobb, og samtidig kunne være til nytte for andre.

Vår primære målsetning er bygge opp helsen, sinnet og den generelle livskvalitet for våre deltagere så de kan leve et bedre og verdig liv, og få muligheten til å re-integreres i samfunnet. Med første runde av «BACK IN THE RING» ble det klart at deltagerne fikk en bedre livskvalitet og forbedret sin fysiske og psykiske helse. Mange av våre deltagere sluttet med Metadon og Subutex, andre fra å være i aktiv rus kom seg over i LAR.

Flere av deltagerne har vært aktive bidragsytere i foredrag om prosjektet på forskjellige utdanningsinstitusjoner. Åpenhjertig har de delt sine erfaringer av hva som kreves for å komme ut av et langvarig rusmisbruk. Tre stykker underviser nå yoga selv på forskjellige institusjoner3 og ønsker å kunne utdanne seg videre for å hjelpe andre mennesker. Vi mener det er viktig å støtte våre deltagere i denne prosessen, da det er stor etterspørsel etter å holde foredrag og kursvirksomhet. Vi tror de best egnede til dette er mennesker som selv har kommet seg ut av et langvarig rusmisbruk og vet hva som kreves for å få orden på livet igjen.

Vi ønsker også å skrive en bok om prosjektet med personlige intervjuer og bilder av deltagerne der de forteller sin historie og belyser problematikken rundt et rusmisbruk og veien ut av det. Dette kan bli en inspirasjonskilde for andre som er avhengig av rus eller indirekte berørt av det.

Vi ønsker å utføre «BACK IN THE RING» på årlig basis, og over tid la tidligere deltagere komme inn som veiledere, lærere og ta større ansvar for daglig drift av virksomheten. For øyeblikket søker vi etter egne lokaler i Oslo som kan være et lavterskel tilbud med yogaundervisning. Her ønsker vi tiltrekke mennesker i aktiv rus og gi de muligheten til å komme å oppleve noe nytt, få pusterom i hverdagen, vaske seg, trene og skimte muligheten til en vei ut av rusmisbruket gjennom å bygge opp sin helse og å kunne ta del av et oppbyggende felleskap.

I løpet av en tre-års fase vil vi vurdere om det er aktuelt å etablere et eget behandlingssenter i Norge der rusavhengige får muligheten til å være over lengre tid, leve i et felleskap med andre, utvikle mestringsfølelse og få profesjonell veiledning og oppfølging.

Målgruppe

Vår primære målgruppe er mennesker underordnet LAR, personer i aktiv rus, og de som sliter med etterverntilbud etter institusjonsbehandling. Forrige runde av «BACK IN THE RING» samarbeidet med = Oslo selgere og institusjoner som Holmen og Ulvin. Innen det aktive rusmiljøet i Oslo går nå jungeltelegrafen og over 30 deltagere har utrykket et ønske å være med på prosjektet.

I Trondheim, Bergen, Stavanger og Fredrikstad har de ukentlige klassene hatt mellom 5-20 deltagere. På Safir og SRS i Oslo er det mellom 10-15 deltagere hver uke. Vi tror interessen og resultatene ville bli bedre med klasser minst tre ganger i uken. Av erfaring fra Oslo, ser vi dette blir et fast holdepunkt for deltagerne og de bygger opp jevnlige rutiner. De forskjellige planlagte turer og aktiviteter motiverer deltagerne til å utforske noe nytt og alt veldedighetsarbeid vi gjennomfører styrker selvfølelsen til enkeltindividet og gruppen som helhet.

Boken vi planlegger skrive håper vi vil kunne berøre ulike grupper i samfunnet og bane nye veier for rehabilitering av mennesker som faller utenfor. Vi er overbevist om at den vil skape større engasjement, vekke til debatt og gi et nytt perspektiv på rusproblematikk og behandling.

Yoga som behandlingsform

En god yogapraksis setter søkelys på det å være menneske og forsøker å vekke den fysiske og psykiske livskvalitet. Det handler om å møte seg selv, kjenne sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lære seg bygge opp positive handlingsmønstre. Primært bygger selve praksisen på fysiske øvelser der man blir bevist om underliggende spenninger i kropp og sin. Etter som kroppen blir sterkere og fri fra ubalanser, vil det mentale aspektet av yoga gjøre seg gjeldende som gir økt fokus, konsentrasjon og større tilstedeværelse. Yoga bygger også på etiske og moralske prinsipper der man lærer seg ta ansvar for seg selv, sine handlinger og sitt nærmiljø.

Yoga er først og fremst en prosess der man møter seg selv. Hvor man lærer seg å eksistere uten å flykte eller la seg distrahere. En øket tilstedeværelse gir grobunn for større innsikt innad og utad og man lærer seg finne en harmoni med seg selv og andre.

De siste årene har det kommet fram mye vitenskapelige dokumentasjon over de positive virkninger som yoga gir. Forskjellige former for yoga er nå en akseptert treningsform i samfunnet og blir i en stadig større grad integrert som behandlingsform innen helsevesenet, ulike institusjoner som fengsel, rusinstitusjoner, barnevernet og psykiatrien. I USA og England har man under flere år fått positive resultater i behandling av traumer for soldater, innsatte i fengsler, atferdsproblemer blant barn og unge. I Sverige har yoga blitt en akseptert behandlingsform innen helsevesenet både i forebyggende arbeid og rehabilitering.

Yoga er definitivt ikke den eneste løsningen på utfordringer innen helsevesenet, kriminalitet, rus og psykiske lidelser, men større selvdisiplin og økt selvbevissthet kan hjelpe mennesker til å få en dypere innsikt i sine adferdsmønstre. Dette er behjelpelig i å bygge opp konstruktive mønstre som fremmer et rikere liv blant enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

BACK IN THE RING – gjennomføring

Grunnet den store oppmerksomheten og positive interessen dette prosjektet har fått, har vi nå besluttet å gjenta prosjektet med en ny gruppe mennesker. Den 23. Juni 2014 samles 30 rusavhengige fra Oslo området i Tøyenkirken for daglige klasser i 9 uker. Hver helg vil det være forskjellige aktiviteter for å styrke fellesskapsfølelsen. Vi skal også til Hemsedal for å restaurere en gammel sæter, til Telemark for å hjelpe til å rydde et skogsområde og hogge ved for vinteren, og søker aktivt annet dugnadsarbeid der deltagerne kan bidra på en konstruktiv måte.

Som nevnt tidligere har vi allerede satt i gang klasser for rusavhengige i Trondheim, Bergen, Stavanger og Fredrikstad. Fra Januar 2015 ønsker vi å utvide til Kristiansand og Bodø, og kunne tilby jevnlige yogaklasser på alle steder i Norge 2-3 ganger i uken i løpet av et år. Vi kjenner enorm takknemlighet til de forskjellige yogastudioer i de respektive byene og ønsker å lønne disse med normale satser så vi kan sikre kvaliteten på lærerne.

Fra 2015 vil dette derfor bli et landsomfattende prosjekt der deltagerne fra Oslo, pluss de andre seks byene inngår et samarbeid og møtes minst en gang i måneden for fellesaktiviteter og dugnadsarbeid. Vi har tilgang på dyktige instruktører innen klatring, padling, fjellturer, seiling, strikkhopp, ridning, boksing, alpint og villmarksopplevelser. Planlagt dugnadsarbeid er oppussing av gamle hus, tømmerhogst, rydding av skog, husbygging, maling, hjelp på fattighuset, rydding av strandlinjer og bistående arbeid for eldre.

Alt dette er viktig for å styrke samholdet i gruppen, selvfølelsen til hver enkelt, gi deltagerne nye opplevelser og arbeidserfaring, mestringsfølelse, stolthet av å utføre en god jobb og gleden av å yte en innsats for andre.

Erfaringsmessig ser vi at hva som også styrker gruppen er en samling etter hver yoga praksis der deltagerne sitter i en sirkel og snakker noen minutter hver om hva som skjer i livet akkurat nå og hvordan de klarer å holde seg rusfrie. De blir også utfordret til å sette ord på forskjellige temaer og hva de assosierer med for eksempel ærlighet, styrke, ydmykhet, utholdenhet, mot, kjærlighet, frihet, selvinnsikt osv. De får korte kommentarer fra de andre i gruppen om de ønsker, og dette framtvinger en større klarhet og innsikt i egne følelser siden rollespill og falske holdningsmønstre passer dårlig ovenfor likesinnede.

Disse gruppediskusjoner og meningsutvekslinger danner grunnlaget for de forskjellige aktiviteter som vi skje i løpet av året der alle deltagerne fra de respektive byer treffes. Prosjektet er delt inn i fire deler og under følger en kort beskrivelse av hva disse inneholder. I tillegg har de fast yogaundervisning tre ganger i uken.

Del 1 januar – mars

Her vil tidligere deltagere fra prosjektet være med å undervise yoga i de respektive byene og inspirere nye deltagere om prosessen de har vært igjennom og hva de har fått til i løpet av et år. De får en grunnleggende innføring i yoga og dette utvikler seg gjennom hele året. Deltagerne vil her dra på skiturer med overnatting i telt/snøhuler, kjøre alpint, isbade og hjelpe til med dugnadsarbeid i sine respektive nærmiljøer.

Del 2 april – juni

Her har vi det første felles møtet med deltagere fra alle byene på Soleggen leirskole i Vågå, Lom, der deltagerne gjøre en Detox for å rense kroppen i en uke. Vi planlegger også en ukes tur i Villmarken med en kjent turleder. Andre planlagte aktiviteter i denne perioden er fjellturer, kanoturer og klatring der deltagerne må lære seg samarbeide. Veldedighetsarbeid vil omfatte rydding av strandlinjer, vedhogst, vedlikeholdsarbeid, maling og rydding av skog.

Del 3 juli – september

Deltagerne vil her ta del i sommeraktiviteter som seiling, sykling, bading og stupning. Her søker vi om et opphold på en kjent seilskute som Christian Radich, Statsråd Lehmkuhl eller Sørlandet over en uke mot vedlikeholdsarbeid på skuten. I slutten av denne perioden vil deltagerne samles i Hemsedal i to uker der de skal hjelpe til med rydding av skog, oppussing av en seter, maling av fjøs, og annet gårds og vedlikeholds arbeid. Her samarbeider vi med flere gårder som behøver hjelp fra oss. I denne perioden vil vi også finne ut av hvilke som er mest egnede og motiverte til å være med til India.
Vi er også åpne for å kunne diskutere med forskjellige kommuner rundt om i landet for å kunne hjelpe til med arbeid som er sårt trengende.

Del 4 oktober – desember

Her drar 20-30 av de som har vist størst fremgang til India i to måneder og hjelper til blant de fattige. Samarbeidspartnere i India er Vijaya Kumar www.yogagurukula.in og Fader Jo Pereira www.krpaafoundation.org De første fire ukene vil vi bo på yogasenteret til Vijaya Kumar i Shastana, Karnataka. Her vil deltagerne fra Norge bygge hus for de fattige, bygge en bro over en elv, hjelpe barn og bistå med annet veldedig arbeid. De siste tre ukene vil vi arbeide i Dharavi, Mumbai, som er den største slummen i Asia. Her bistår vi Krpa foundation i deres daglige arbeid og vil hjelpe de å bygge et hjem for unge prostituerte.

Under hele oppholdet i India forplikter alle deltagerne seg til daglig disiplin og veldedig arbeid. Dagen starter med vekking klokken fem hver morgen, og etterfølges av en to timers yogapraksis. Alle deltagerne forventes å yte en arbeidsinnsats på minst seks timer hver dag. Det vil også være en time med gruppemøter, samtaler og erfaringsutvikling der deltagerne deler sine opplevelser og refleksjoner rundt prosjektet og personlig utvikling.

I desember kommer deltagerne tilbake til Norge og drar tilbake til sine hjemsteder og holder foredrag om prosjektet og reisen for sitt respektive nærmiljø. Her vil vi også oppfordre de forskjellige kommunene til å engasjere seg i debatten om behandling av rusavhengige og anmode om finansiell støtte til videre drift av prosjektet om mulig.

Kontakt oss

Stiftelsen Yoga for livet

Organisasjonsnr: 911 641 488

Styreleder: R. Alexander Medin

Bygdøy allé 16, 0262 Oslo

Telefon: 409 42 008

e-post: ram@puroyoga.no

Sosiale medier

Nyeste bilder på Instagram